Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

(dalej:Regulamin”)

§ 1 – Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Sklep serwis internetowy mieszczący się pod adresem www.edytalook.pl, którego właścicielem jest Sprzedawca, w ramach którego Klient może składać Zamówienia.

 2. Sprzedawca – FHU Edyta Pakuła-Paszek prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEiDG o numerze NIP 9141123896 REGON 931871435 pod adresem ul. Stefana Okrzei 1A, 57-100 Strzelin.

 3. Klientosoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która składa lub zamierza złożyć Zamówienie na Produkt, Usługę lub Kupon w ramach sklep y lub korzysta z Usług elektronicznych dostępnych na sklepie.

 4. Produkt plik lub pliki w formie cyfrowej w postaci e-booka, nieutrwalone na trwałym nośniku (treść cyfrowa).

 5. Usługa usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klientów stacjonarnie lub online, polegająca na zakupach ze stylistką, przeglądzie szafy Klienta przez stylistkę, konsultacji wizerunkowej Klienta. Szczegółowe informacje o każdej Usłudze znajdują się w opisie każdej z Usług.

 6. Kupon bon umożliwiający rabat na wybraną Usługę lub na całe zakupy w zależności od jego opisu.

 7. Usługa elektronicznausługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem sklep y, polegającą na udostępnianiu funkcjonalności sklep y.

 8. Umowaumowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem sklep y, na warunkach określonych w Regulaminie zaakceptowanych przez Klienta, na podstawie której Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi Produktu, Usługi lub Kuponu, a Klient do zapłacenia Sprzedawcy ceny.

 9. Zamówienie oświadczenie woli Klienta składane w celu zawarcia Umowy.

 10. Newsletter treść cyfrowa dostarczana przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, obejmująca informacje handlowe oraz informacje o tematyce związanej z prowadzoną działalnością Szczegółowe zasady oraz warunki korzystania z Newslettera określa Regulamin Newslettera.

 11. Konto konto prowadzone dla Klienta pod unikalną nazwą (login) i zabezpieczone hasłem, za pomocą którego Klient może korzystać z określonych funkcjonalności sklepu, zwłaszcza może składać Zamówienia.

 12. Strona Klient i Sprzedawca.

 13. Przedsiębiorca na prawach konsumenta osoba fizyczna zawierającą ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 14. Konsument osoba fizyczna, która dokonuje ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 2 – Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Klientów z sklep y oraz dokonywania przez Klientów zakupów za pomocą sklepu.

 2. Administratorem i właścicielem sklepu jest Sprzedawca.

 3. Klienci mogą kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej, pod adresem e-mail: edyta@edytalook.pl

  • poczty tradycyjnej, pod adresem: ul. Stefana Okrzei 1A , 57-100 Strzelin

  • telefonu, pod numerem: +48.728971171

 1. Sprzedawca odpowiada na przesłane zapytania od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

 2. Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu, Sprzedawca udostępnia Klientom Regulamin w sposób nieodpłatny, na samym dole sklepu. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego pobranie, zapisanie na nośniku lub wydrukowanie w każdej chwili bezpośrednio ze sklepu.

§ 3 – Ogólne zasady korzystania ze sklepu

 1. Wszelkie działania utrudniające działanie lub powodujące destabilizację sklepu są zakazane.

 2. Klient nie może dostarczać na sklep treści o charakterze bezprawnym.

 3. Możliwość składania Zamówień za pośrednictwem sklepu dostępna jest przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Sprzedawca może czasowo zawiesić korzystanie sklepu w związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi czy przebudową sklepu. Sprzedawca zobowiązuje się do wykonywania tych prac w sposób najmniej uciążliwy dla Klientów i w miarę możliwości, do powiadomienia Klientów o prowadzonych pracach.

 4. Klient uprawniony jest do korzystania ze sklepu jedynie na użytek własny. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie Produktu do prowadzenia działalności komercyjnej.

 5. Wszelkie treści znajdujące się w sklepie, w tym elementy graficzne, kompozycja jak również wszelkie treści zawarte w Produkcie chronione są prawem własności intelektualnej oraz prawem autorskim. Jakiekolwiek działania mające na celu kopiowanie lub rozpowszechnianie treści udostępnionych w ramach sklepu oraz zawartych w Produkcie, które dostępne są w sklepie jest zakazane.

§ 4 – Wymagania techniczne

 1. Sprzedawca gwarantuje prawidłowość funkcjonowania sklepu wyłącznie w przypadku zastosowania następujących przeglądarek internetowych:

  • Internet Explorer 10 i nowsze,

  • Edge,

  • Google Chrome,

  • Mozilla Firefox,

  • Opera.

 1. Do korzystania z sklepu, a w szczególności do skorzystania z Usług, które Sprzedawca świadczy zdalnie (online) oraz otrzymania Produktu niezbędne jest:

  • posiadanie aktywnego połączenia z siecią Internet (przewodowe lub bezprzewodowe),

  • posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do Internetu,

  • posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej,

  • posiadanie aplikacji do przeglądania stron internetowych,

  • posiadanie programu komputerowego, który umożliwia odczytywanie plików w formacie pdf.

§ 5 – Usługi elektroniczne

 1. Sprzedawca w ramach sklepu umożliwia Klientowi korzystanie z następujących funkcjonalności:

  • zakładanie Konta w sklepie,

  • przeglądania treści zamieszczonych w sklepie,

  • złożenie Zamówienia,

  • zapisanie się do Newslettera,

  • korzystanie z formularza kontaktowego.

 1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej zostaje zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na czas nieoznaczony z chwilą skutecznego wywołania przez Klienta w oknie przeglądarki urządzenia strony internetowej sklep y lub skorzystania przez Klienta z przekierowania w sklepie.

 2. Usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem sklepu mają charakter jednorazowy i przestają być świadczone w chwili opuszczenia sklepu lub złożenia Zamówienia.

 3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej zostaje rozwiązania w chwili opuszczenia sklepu przez Klienta.

 4. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej jest dobrowolne i nieodpłatne oraz konieczne do korzystania z funkcjonalności sklepu, w tym przeglądania zawartości sklepu i składania Zamówień.

 5. Reklamacje dotyczące Usług elektronicznych można drogą na adres: edyta@edytalook.pl lub ul. Stefana Okrzei 1A, 57-100 Strzelin. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Klienta, datę i rodzaj zakupionych usług i adres do korespondencji oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej ze świadczonymi Usługami elektronicznymi. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni roboczych.

§ 6 – Opinie Klientów

 1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opinie znajdujące się na stronie wybranego Produktu czy Usługi pochodziły wyłącznie od Klientów, którzy dokonali zakupu tego Produktu lub tej Usługi w sklepie.

 

 

§ 7 – Rejestracja Konta

 1. Klient rejestruje Konto w sklepie przez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego.

 2. Dokonując rejestracji Konta Klient podaje:

  • swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu,

  • dane adresowe: ulicę, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, nazwę miejscowości oraz

  • hasło.

 1. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych wymaganych w procesie rejestracji.

 2. W momencie założenia Konta, Klient może wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymywanie Newslettera od Sprzedawcy.

 3. W trakcie procesu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie rejestracji. W celu ukończenia rejestracji i aktywowania Konta, Klient zobowiązany jest do kliknięcia w link przesłany w wiadomości e-mail.

 4. Klient w każdym momencie będzie mógł zmienić hasło. Sprzedawca rekomenduje wykorzystywanie w hasłach małych, dużych liter, znaków specjalnych oraz liczb.

 5. Rejestracja Konta łączy się ze złożeniem oświadczenia o akceptacji przez Klienta postanowień Regulaminu.

 6. Klient może posiadać wyłącznie jedno Konto w sklepie.

 7. Klient zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 8. Klient nie może udostępniać Konta osobom trzecim.

§ 8 – Składanie Zamówienia

 1. Klient może dokonać zakupu Produktu, Kuponu lub Usługi składając Zamówienie za pośrednictwem założonego Konta albo bez konieczności zakładania Konta.

 2. W przypadku, gdy Klient posiada Konto, dokonywanie zakupów odbywa się przez:

  • wybór Produktu, Kuponu lub Usługi, które Klient dodaje do koszyka,

  • zalogowanie się do Konta lub zakupy bez logowania,

  • wybranie opcji „Kup i zapłać”,

  • wybranie metody płatności,

  • skuteczne dokonanie płatności w wybranej przez Klienta formie,

  • otrzymanie, po dokonaniu płatności, na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenia dokonania zakupu.

 1. W przypadku, gdy Klient nie posiada Konta w sklepie, dokonywanie zakupów odbywa się poprzez:

  • wybór Produktu, Kuponu lub Usługi, które Klient dodaje do koszyka,

  • podanie przez Klienta w formularzu Zamówienia danych osobowych i adresowych niezbędnych do realizacji Zamówienia,

  • założenie Konta lub pominięcie tego etapu,

  • wybranie opcji „Kup i zapłać”,

  • wybranie metody płatności,

  • akceptacji Regulaminu oraz Polityki prywatności,

  • skuteczne dokonanie płatności w wybranej przez Klienta formie,

  • otrzymanie po dokonaniu płatności na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenia dokonania zakupu.

 1. Klient wypełniając formularz Zamówienia zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych.

 2. Do momentu wybrania opcji „Kup i zapłać” Klient może dokonywać zmian w swoim Zamówieniu przez zmianę wybranego Towaru, Usługi lub Kuponu czy jego ilości.

 3. Dokonując zakupu Produktu Klient rezygnuje z prawa do odstąpienia od umowy w momencie zapłaty przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

 4. Dokonując zakupu Usługi Klient może skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy nie później niż na dzień przed rozpoczęciem świadczenia Usługi.

 5. Klient przed akceptacją Zamówienia jest informowany:

  • co jest przedmiotem jego Zamówienia,

  • jaka jest cena zakupionego towaru,

  • jaka jest kwota łączna Zamówienia.

 1. Złożenie Zamówienia przez Klienta skutkuje obowiązkiem jego opłacenia.

 2. Z chwilą skutecznego dokonania płatności przez Klienta dochodzi do zawarcia Umowy.

 3. Sprzedawca potwierdza zawarcie Umowy wysyłając wiadomość e-mail na adres Klienta podany w Zamówieniu.

 

§ 9 – Ceny

 1. Ceny Produktu, Kuponu oraz Usługi podawane w sklepie określone są w złotych polskich i zawierają podatek w wysokości wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 2. Sprzedawca ma prawo dokonywania zmian w cenach oferowanych towarów, przy czym prawo to nie ma wpływu na wartość Zamówienia złożone przed dokonaną zmianą ceny.

 3. Sprzedawca informuje o obniżeniu ceny Produktu, Kuponu oraz Usługi i obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia również informację o najniższej cenie tego Produktu, Kuponu oraz Usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

§ 10 – Płatność za Zamówienie

 1. Klient ma możliwość dokonania płatności za Zamówienie:

  • tradycyjnym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,

  • za pomocą płatności elektronicznych świadczonych przez Przelewy24.

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online za pośrednictwem sklepu płatniczej jest firma Przelewy24.

§ 11 – Dostarczenie Produktu

 1. Produkt dostarczany jest Klientowi niezwłocznie po zawarciu Umowy.

 2. Sprzedawca dostarcza zakupiony Produkt poprzez przesłanie na adres mailowy podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia linku umożliwiającego pobranie Produktu lub w formie załącznika i zapisanie go na urządzeniu Klienta. Sprzedawca utrzymuje możliwość pobrania Produktu przez okres 24h od momentu dokonania zakupu.

 3. Produkt dostarczany jest Klientowi w formacie pdf.

 4. Sprzedawca informuje, że Produkt ze względu na swoją specyfikę nie wymaga aktualizacji dla zachowania jego zgodności z Umową.

 5. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Produktu w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej, Klient wzywa go do jego dostarczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedawcy pod adresem wskazanym w § 2 ust. 3 Regulaminu. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy Klientowi Produktu po otrzymaniu wezwania lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym z Klientem terminie, Klient może odstąpić od Umowy.

§ 12 – Licencja na Produkt

 1. Sprzedawca z chwilą dostarczenia Klientowi Produktu udziela Klientowi niewyłącznej, niezbywalnej i nieograniczonej czasowo licencji na Produkt.

 2. Udzielenie licencji następuje na niżej wskazanych polach eksploatacji:

  • zapisanie w pamięci urządzeń elektronicznych Klienta,

  • zwielokrotnianie Produktu i jego zapisu w zakresie, w jakim dla wyświetlania lub przechowywania Produktu jest to niezbędne,

  • wyświetlanie, odtwarzanie i przeglądanie Produktu.

 1. Licencja udzielana Klientowi nie obejmuje prawa do:

  • rozpowszechniania Produktu lub do jego kopiowania,

  • udzielania dalszych licencji,

  • wprowadzania Produktu do obrotu zarówno bezpłatnie jak i za wynagrodzeniem.

 1. Korzystanie przez Klienta z Produktu w sposób naruszający warunki udzielonej na Produkt licencji stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych, które przysługują Sprzedawcy.

§ 13 – Zasady i warunki korzystania z Usługi

 1. Usługa realizowana jest na terenie Polski. W zależności od wybranej Usługi jej realizacja odbywa się w przypadku:

  • zakupów ze stylistką – stacjonarnie w sklepach odzieżowych, obuwniczych oraz z akcesoriami modowymi,

  • przeglądu szafy lub konsultacji wizerunkowej – stacjonarnie w miejscu wskazanym przez Klienta w odległości do 40 km od Strzelina bez kosztów dojazdu.

  • warsztatów – stacjonarnie w miejscu określonym przez Sprzedawcę,

  • zakupów ze stylistką online, przeglądu szafy online – online za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

 1. W przypadku Usług po skutecznym zawarciu Umowy Klient zobowiązany jest skontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą podanego przez Sprzedawcę adresu e-mail lub numeru telefonu przesłanego w wiadomości zawierającej potwierdzenie dokonania zakupu ww. Usług w celu ustalenia terminu realizacji Usługi.

§ 14 – Zasady i warunki korzystania z Kuponu

 1. Kupon uprawnia jego posiadacza do dokonania płatności za wybraną Usługę lub obniżenia ceny w zależności od jego opisu.

 2. Kupon nie podlega wymianie na środki pieniężne ani zwrotowi.

 3. Kupon jest ważny w terminie wskazanym na jego wizerunku.

 4. W przypadku skorzystania przez posiadacza Kuponu z Usługi, zastosowanie mają zasady opisane w §13 powyżej.

 

§ 15 – Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Klientowi będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny.

 2. Odstąpienie od Umowy następuje przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy: edyta@edytalook.pl. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 3. W przypadku zakupu Produktu Klient traci prawo do odstąpienia od Umowy z chwilą otrzymania Produktu.

 4. W przypadku zakupu Usługi Klient traci prawo do odstąpienia od Umowy z chwilą rozpoczęcia świadczenia Usługi.

 5. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwraca Klientowi uiszczoną przez niego kwotę w związku z zakupem wybranego towaru z asortymentu Sprzedawcy. Zwrot ceny następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

§ 16 – Siła wyższa

 1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w zakresie, w jakim niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z działania siły wyższej.

 2. Termin siła wyższa obejmuje jakąkolwiek przyczynę wywierającą wpływ na wykonanie przez Stronę przedmiotu Umowy związaną z działaniami, wydarzeniami, zdarzeniami losowymi lub wypadkami, będącymi poza kontrolą Strony, w szczególności będą to powodzie, klęski żywiołowe, wojny, działania wojenne, ataki wrogów zewnętrznych, rebelie, terroryzm, blokady, pandemie, epidemie, zamachy stanu, wojny domowe.

 3. Każda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego informowania drugiej Strony o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą.

 4. Strona poszkodowana, którą dotknęła siła wyższa, zobowiązuje się podejmować niezbędne czynności w celu zminimalizowania skutków powstałych w wyniku działania siły wyższej oraz czasu jej trwania.

§ 17 – Reklamacje

 1. Sprzedawca dostarcza Produkt zgodny z Umową.

 2. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta za doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową na postawie przepisów rozdziału 5b ustawy o prawach konsumenta.

 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności Produktu z Umową w okresie dwóch lat od chwili otrzymania Produktu przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

 4. Dostarczany Klientowi Produkt musi być zgodny z Umową w chwili jego dostarczenia.

 5. Niezgodność Produktu z Umową występuje, jeśli:

  • Produkt nie nadaje się do celu, do którego zazwyczaj używa się Produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,

  • opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność aktualizacji Produktu są niezgodne z Umową,

  • Produkt nie jest przydatny do szczególnego celu, o którym Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta poinformował Sprzedawcę najpóźniej w momencie zawarcia Umowy i który to cel Sprzedawca zaakceptował,

  • Produkt nie występuje w określonej ilości, nie zapewnia trwałości i bezpieczeństwa, funkcjonalności, kompatybilności, dostępności, ciągłości i bezpieczeństwa, jakie są typowe dla tego rodzaju Produktów i których Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może rozsądnie oczekiwać biorąc pod uwagę charakter Produktu oraz publiczne zapewnienia złożone przez Sprzedawcę,

  • Produkt nie został dostarczony z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia można rozsądnie oczekiwać,

  • Produkt nie odpowiada wzorowi lub próbce udostępnionej Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przed zawarciem Umowy.

 1. Domniemywa się, że brak zgodności z Umową, który ujawnił się przed upływem roku od dostarczenia Produktu, istniał w chwili jego dostarczenia.

  Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma obowiązek współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodności Produktu z Umową wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. W przypadku braku współpracy domniemanie, o którym mowa w ust. 6 powyżej nie ma zastosowania.

 2. W przypadku niezgodności Produktu z Umową Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje wobec Sprzedawcy roszczenie o doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.

 3. Sprzedawca doprowadza Produkt do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, uwzględniając jego charakter oraz cel, w jakim jest wykorzystywany. Koszty doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową ponosi Sprzedawca.

 4. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

  • Sprzedawca odmówił doprowadzenia do zgodności z Umową zgodnie z ust. 8 powyżej,

  • Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub doprowadzenie do zgodności z Umową wiązałoby się z nadmiernymi niedogodnościami dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta,

  • brak zgodności Produktu z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić do zgodności z Umową,

  • brak zgodności Produktu z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy, bez uprzedniego skorzystania z roszczenia doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową,

  • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

 1. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową jest istotny.

 2. W razie odstąpienia od Umowy z uwagi na niezgodność Produktu z Umową Sprzedawca:

  • nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Produkt był niezgodny z Umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od Umowy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta z niego faktycznie korzystał,

  • jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Produktowi niezgodnemu z Umową oraz Produktowi, którego obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od Umowy,

  • dokona zwrotu należności wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny,

  • dokona zwrotu należności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 1. Reklamacje należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: edyta@edytalook.pl.

 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać złożone niezwłocznie jednak nie później niż w terminu 5 dni od momentu powstania zdarzenia, którego dotyczy reklamacja.

 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię i nazwisko Klienta, przedmiot reklamacji oraz opis.

 4. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych.

 5. Brak rozpatrzenia reklamacji w wyżej wskazanym terminie oznacza uznanie reklamacji.

 6. Sprzedawca poinformuje Klienta o rozpatrzeniu reklamacji za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego otrzymał zgłoszenie reklamacyjne.

 

§ 18 – Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Klient jest zobowiązany do zachowania w poufności i do odpowiedniego zabezpieczenia swojego hasła.

 2. W przypadku, gdy Klient nabierze podejrzeń, że osoba trzecia miała dostęp do jego Konta, powinien jak najszybciej zmienić hasło, na inne, bezpieczne.

§ 19 – Rozwiązywanie sporów

 1. Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim. Więcej informacji o rozstrzyganiu sporów znajduje się pod adresem: www.uokik.gov.pl oraz pod adresem: https://konsument.gov.pl/.

 2. Klient będący Konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej sklep y internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 20 – Postanowienia końcowe

Regulamin obowiązuje od dnia 21-10-2023.

 1. Sprzedawca może zawiesić na czas określony albo nieokreślony Konto w przypadku, gdy działania Klienta:

  1.  naruszają postanowienia Regulaminu,

  2.  są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami,

  3.  negatywnie wpływają na wizerunek sklep y lub Sprzedawcy,

  4.  w inny sposób szkodzą Sprzedawcy.

 1. Sprzedawca może zmienić Regulamin w każdym czasie. W tym celu zobowiązany jest do uprzedniego poinformowania Klientów o zmianie Regulaminu drogą mailową z zachowaniem co najmniej 14 dniowego wyprzedzenia. W terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości o zmianie Regulaminu Klient może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy ze skutkiem na dzień poprzedzający zmianę Regulaminu. Do zachowania terminu, o którym mowa powyżej wystarczy wysłać oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy przed jego upływem na adres: edyta@edytalook.pl.